08 november 2013

Aunimetuse Maasool konkurss

Hanila Vallavolikogu Haridus- ja Kultuurikomisjon kuulutab välja konkursi aunimetuse „Maasool“ kandidaatide ülesseadmiseks.
Aunimetus antakse (üldjuhul) Hanila vallas elavatele füüsilistele isikutele väljapaistvate teenete eest valla kultuuri- või hariduselu edendamisel.
Kandidaate võivad esitada kõik valla juriidilised ja füüsilised isikud. Selleks esitada Hanila Vallavalitsusele vabas vormis taotlus. Kandideerimise kriteeriumid on ära toodud Hanila valla põhimääruses, millega saab tutvuda valla veebilehel ja vallamajas.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2013
Taotlused saata aadressil:
Hanila Vallavalitsus (Keskuse tee 3, Kõmsi küla 90102 Lääne mk) või
e-posti aadressil: vv@hanila.ee

Väljavõte Hanila valla põhimäärusest
§ 8. Aunimetus «Maasool»
(1) Aunimetus «Maasool» andmise eesmärgiks on väärtustada valla kultuuri- ja hariduselu, tunnustada selle edendajaid ning põlistada kultuuri- ja hariduselus asetleidnud tähtsündmusi ja nende elluviijaid.
(2) Aunimetus «Maasool» antakse üldjuhul Hanila vallas elavatele füüsilistele isikutele väljapaistvate teenete eest valla kultuuri- või hariduselu edendamisel. Erandjuhtudel võib aunimetuse anda ka mujal elavatele füüsilistele isikutele.
(3) Aunimetuse «Maasool» andmise otsustab volikogu.
(4) Aunimetuse saajale väljastatakse vastav tunnistus. Aunimetusega kaasneb rahaline preemia, mille konkreetse suuruse otsustab volikogu. Preemia väljamaksmisel peetakse sellest kinni tulumaks.
(5) Taotlusi aunimetuse andmiseks võivad esitada valla rahvamajad, raamatukogud, koolid, valla juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlusele võib lisada selgitavaid materjale arvustuste, artiklite, eksperthinnangute, fotode jms näol.
(6) Taotluse esitamisel tuleb lähtuda eelkõige vähemalt ühest järgmisest kriteeriumist:
1) aunimetuse kandidaat on käivitanud projekti, mis andis vallale tõhusat materiaalset abi kohaliku kultuuri- või hariduselu edendamiseks;
2) aunimetuse kandidaat on aasta(te) jooksul pannud aluse vallas kultuuri või hariduse püsiväärtuste loomisele, edendamisele või põlistamisele;
3) aunimetuse kandidaat on saavutanud väljaspool koduvalda suure tunnustuse kultuuri- või hariduselu edendajana;
4) aunimetuse kandidaat on vallas kohalike elanike osavõtul läbiviinud suurüritusi, mis on leidnud jäädvustamist meedias kultuuriväärtusena.
(7) Igal aastal võib välja anda ühe «Maasoola» aunimetuse.
(8) Taotlus esitatakse volikogule. Taotluse vaatab läbi vallavalitsus, kes esitab selle omapoolse arvamustega volikogu haridus- ja kultuurikomisjonile. Haridus- ja kultuurikomisjon vaatab taotlused läbi ja teeb volikogule ettepaneku aunimetuse andmiseks hiljemalt aunimetuse andmise aasta 15. jaanuariks.
(9) Aunimetuse «Maasool» tunnistustused numereeritakse ja allkirjastatakse volikogu esimehe ja vallavanema poolt ja sellele pannakse volikogu pitser.
(10) Aunimetuse tunnistus koos rahalise preemiaga antakse üldjuhul üle volikogu esimehe poolt Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise pidulikul üritusel.

Allikas: Hanila vald

Kultuuripärl 2013 kandidaatide esitamine

Eesti Kultuurkapital koostöös Lääne Maavalitsuse ja Läänemaa Omavalitsuste Liiduga kuulutab välja kultuuripreemia „Kultuuripärl 2013“ kandidaatide esitamise Lääne maakonnas.

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades.

Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel.

Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid. Esitada võib korraga ainult ühe kandidaadi.

Vabas vormis taotlus tuleb esitada Läänemaa ekspertgrupile, milles peavad olema:
lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
kehtivad stipendiumid (nende olemasolul);
kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-postiaadress)

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. november 2013.

Kirjalikud ettepanekud palume saata aadressil Lahe 8, 90503 Haapsalu või e-mailile marju.viitmaa@ rahvakultuur.ee

Lisainfo: Marju Viitmaa, mobiil 506 5387.

Teatrikülastus Haapsallu 21.11

Piletid on broneeritud:
21. novembril kell 19.00 Haapsalu Kultuurikeskuses projektiteatri Kell Kümme etendusele HUKKAMÕISTU KOOR

Lavastaja Roman Baskin
A. Ayckbourni kömöödia, peaosades Marko Matvere, Raivo E. Tamm ning mitmed nimekad näitlejad. Infot lugemisekshttp://www.kell10.ee/

Piletid:
15 € täispilet
12 € sooduspilet (õpilane, pensionär)
Bussisõidu kulu: 4 € inimese kohta

Palun soovijatel endast kiiresti märku anda 13. novembriks, pileti -ja sõiduraha hiljemalt 15. novembriks (võimalikud ka ülekanded).

Kontakt: 525 3236 Lea, leamaeorg@gmail.com
Bussi liikumisgraafik: Vatla 17.00, Virtsu 17.20, Kõmsi 17.30
(peatused täpsustame vastavalt soovijatele)

Allikas: Hanila vald

Ajalooklubi Karuse raudteejaamas 30.11

Allikas: Virtsu.ee

Hanila valla spordiaasta lõpetamine 16.1111 oktoober 2013

Nehatu looduskaitseala ja hoiualade kaitsekorralduskava koostamine Virtsus

Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Nehatu looduskaitseala ning Porsiku, Kangruaadu ja Oademetsa hoiualade kaitsekorralduskava koostamise.

Esmaspäeval, 14. oktoobril 2013 kell 14.00 toimub Läänemaal Virtsu kooli väikeses majas (Pargi 5) kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek.

Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.

Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse alade eesmärgiks olevaid loodusväärtuseid, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tõenäolise läbiviimise ajaga ning maksumusega. Kaitsekorralduskava koostab Pärandkoosluste Kaitse Ühing (PKÜ).

Lisainfo:

Ivar Ojaste. e-post Ivar.Ojaste@gmail.com , mob 52 15151 või Anni Kurisman, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kaitse planeerimise spetsialist, e-post anni.kurisman@keskkonnaamet.ee , tel 472 4729.